Giant Swallowtail on Judis Amazon Dianthus

Judi caught this Giant Swallowtail feeding on her Amazon Dianthus JUST TODAY!